Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELŐ:

Miénk a Pálya Alapítvány

székhelye: 2508 Esztergom, Hegyalja út 17.

adószáma: 19278979-1-11

képviseli: Csernyánszky Erzsébet, kuratóriumi elnök

e-mail cím: info@mienkapalya.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA:

Az adatkezelő a szolgáltatás megfelelő színvonala érdekében az alábbi okokból kér adatokat az érintettektől (a továbbiakban: „Érintett”): pályaérdeklődés felmérése pályaorientációs események szervezése, foglalkozások tartása céljából, iskolai pályaorientációs foglalkozásokon való részvétel, jelentkezés pályaorientációs nap eseményeire, értesítés küldése pályaválasztáshoz kapcsolódó pályaorientációs eseményekről, igény szerint információnyújtás fizetős szolgáltatásról, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az eseményekről és szolgáltatásokról nyújtott megfelelő tájékoztatás érdekében.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján történik. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. 

HOZZÁJÁRULÁS A MEGADOTT ADATOK KEZELÉSÉHEZ:

Az Érintett az online felületeken megjelenő pályaérdeklődés kérdőív, valamint regisztrációs, illetve kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.
Az Érintett jelen tájékoztató elfogadásával és a pályaérdeklődés kérdőív, valamint a regisztrációs, illetve kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével önként hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje. A jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően történő adatkezelést az Érintett fenntartás nélkül elfogadja és hozzájárulását a jelentkezési űrlap elküldésével megerősíti.

A hozzájárulás kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, adatkezelési célnak megfelelő felhasználása, törlése és megsemmisítése.

A KEZELT ADATOK KÖRE:

név, e-mail cím, iskola, évfolyam, osztály, tagozat, pályák és továbbtanulási irányokra vonatkozó érdeklődés, valamint tudásszint továbbtanulási és pályalehetőségekkel kapcsolatban,

AZ ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS KÖVETKEZMÉNYEI AZ ÉRINTETTRE NÉZVE:

Az Adatkezelő az Érintett részére a meghirdetett pályaorientációs program részleteivel, eseményeivel kapcsolatban tájékoztató és emlékeztető leveleket írhat.

A fizetős szolgáltatások iránt érdeklődő Érintettek számára az általuk megadott telefonszámon és email címen további tájékoztatást küldhet és megadott elérhetőségeken felkeresheti információnyújtás és időpontegyeztetés céljából.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart. Az adatok az első adatközléstől számított 24 hónapon belül törlésre kerülnek, de az Érintett kérésére, legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül az Adatkezelők törlik a rendszerükből. Kérjük az Érintettet, hogy információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az info@mienakapalya.hu e-mail vagy postai úton a 2508 Esztergom, Hegyalja út 17. címre szíveskedjen megküldeni.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAIHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE:

– az Adatkezelő munkatársai;

– egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;

ADATKEZELÉS ELVEI:

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szüksége.

Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

– tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

– kérheti személyes adatainak helyesbítését;

– kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

– kezdeményezheti adatai továbbítását;

– tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE

Az Érintett által megadott minden személyes adatot törölni kell, ha…

– a kezelése jogellenes;

– az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;

– az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

– az adatkezelés célja megszűnt;

– az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt

– a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt kötelesek a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Kérjük az Érintettet, hogy információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az info@mienkapalya.hu e-mail vagy postai úton a 2508 Esztergom-Pilisszentlélek, Pálosok utcája 1. címre szíveskedjen megküldeni.

Ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

JOGORVOSLAT:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu